พลังงานกับการเกิดสารประกอบไอออนิก
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก  วิธีการหนึ่งอาจพิจารณาจากวัฏจักร บอร์น-ฮาร์เบอร์ ซึ่งพัฒนาโดยแมกซ์ บอร์นและฟริตซ์ ฮาเบอร์
เราจะพิจารณาการเกิดโซเดียมคลอไรค์จากปฏิกิริยาระหว่างโลหะโซเดียมกับแก๊สคลอรีน ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆดังนี้
1.การระเหิดของโชเดียม โลหะโซเดียมสถานะของแข็งระเหิดกลายเป็นอะตอมในสานะแก๊ส เรียกพลังงานในขั้นนี้ว่า พลังงานการระเหิด
Na(s)rightarrow.jpgNa(g)
2.การสลายพันธะของแก๊สคลอรีน โมเลกุลของแก๊สคลอรีนแตกออกเป็นอะตอมของคลอรีนในสถานะแก๊ส เรียก
พลังงานในขั้นนี้ว่า พลังงานการสลายพันธะ
1/2Cl2(g)rightarrow.jpgcl(g)
3.การแตกตัวเป็นไอออนของโซเดียม อะตอมของโซเดียมในสถานะแก๊สเสียอิเล็กตรอนออกไปกลายเป็น Na+ เรียกพลังงานในขั้นนี้ว่า พลังงานไอออไนเซชัน
Na(g)rightarrow.jpgNa+(g)+e-
4.การเกิดคลอไรค์ไอออน  อะตอมของคลอรีนในสถานะแก๊สรับอิเล็กตรอนที่หลุดออกจากอะตอมของโซเดียมกลายเป็น Cl- พลังงานในขั้นนี้เรียกว่า สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
Cl(g)+e-rightarrow.jpgCl-(g)
5.การเกิดโซเดียมคลอไรค์ โซเดียมไอออนกับคลอไรค์ไอออนในสถานะแก๊สรวมตัวกันเป็นผลึกโซเดียมคลอไรค์ เรียกพลังงานในขั้นนี้ว่า พลังงานโครงผนึกหรือพลังงานแลตลิช
Na-(g)+Cl(g)rightarrow.jpg NaCl(s)